Vraag & Antwoord

Op deze pagina proberen we de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Staat je vraag (en dus het antwoord) er niet tussen? Neem gerust contact met ons op via info@sfp-group.nl.
We zullen dan onze uiterste best doen om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. De komende tijd zal deze pagina verder worden aangevuld.

SFP Group

1Wat doet SFP Group?
SFP Group richt zich op het produceren van duurzame, groene brandstoffen en wil daarmee bijdragen aan een circulaire economie.
2Wie zitten er achter SFP Group?
SFP Group is opgericht door Erik Brouwer en Niels Peters.
3Hoe produceert SFP Group duurzame brandstoffen?
Door het vergisten van organische reststromen wordt in eerste instantie biogas geproduceerd. Biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas; groen gas wordt vervloeid tot bioLNG.
4Waar bevindt SFP Group zich?
SFP Group heeft productielocaties in Zeeland, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Berlikum, Friesland.

SFP Friesland

1Waar wordt de installatie gebouwd?
De locatie voor de bouw van de installatie is in de Nieuwe Industriehaven aan de Lange Lijnbaan te Harlingen.
2Waarom op deze locatie?
De ligging is gunstig. Vervoer over water en de weg is optimaal ingeregeld. Daarnaast zitten potentiële afnemers op korte afstand en o.a. zitten toeleveranciers van biomassa in de buurt.
3Wanneer start de bouw van de installaties?
De verwachting is dat we in 2022 gaan bouwen met de installatie zodat we in 2023 gereed zijn voor productie.
4Hoelang duurt de bouw?
De verwachte bouwperiode is ruim een jaar.
5Worden lokale ondernemers betrokken bij de bouw?
Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale ondernemers. Een aantal (belangrijke) toeleveranciers zitten op een steenworp afstand van onze locatie. Lokale ondernemers zijn voor ons belangrijk, mede gelet op de toekomst (service, onderhoud, snelheid).
6Is de bouw van de installatie duurzaam?
De bouw van de installatie zal geschieden op basis van de nieuwste, bewezen duurzame technieken. Zo zal er gebruik worden gemaakt van zonne-energie (zonnepanelen), optimale isolatie en duurzame materialen.
7Wanneer start de daadwerkelijk productie?
De productie zal in 2023 opgestart worden. Naar verwachting is de installatie na circa 6 maanden volledig in productie.
8Wat wordt er uiteindelijk geproduceerd?
In de installatie worden organische reststromen verwerkt tot een uiterst duurzame brandstof, bio-LNG. Dit is een vloeibaar, gas met een duurzame oorsprong.
9Wat is het belang voor Harlingen en Friesland?
Harlingen en ook de provincie Friesland hebben de ambitie om een duurzame stad en provincie te zijn. Het UNESCO wereld erfgoed “de Waddenzee’ speelt hierin een prominente rol. Door hier bioLNG te produceren en ook nog eens te gebruiken (veerdienst) wordt Harlingen op de kaart gezet. Het zal de eerste haven in Nederland én Europa zijn die op deze wijze bioLNG aanbiedt.
10Invloed op werkgelegenheid, hoeveel werknemers/personeel?
Direct zal er werk geboden worden aan 7 medewerkers (inclusief directie) . Indirect (dus inclusief toeleveranciers) zal het structureel werk bieden aan ca 30 fte. Tijdens de bouw zal er sprake zijn van 50 -75 fte.

BioLNG Installaties

1Wat is bioLNG?
BioLNG is een zeer duurzame brandstof. "LNG" is de afkorting voor "Liquified Natural Gas" wat betekent dat het gas vloeibaar is gemaakt. "Bio" als toevoeging geeft aan dat het vloeibare gas uit hernieuwbaar, organisch materiaal is gemaakt. SFP maakt biogas uit organische reststromen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van fossiel aardgas, zoals bij LNG het geval is. Ons biogas wordt gemaakt van alles wat op de grond ligt en is dus geen gas wat uit de grond wordt gehaald. We sluiten de kringloop.
2Waarvoor wordt bioLNG gebruikt?
BioLNG wordt toegepast als brandstof voor zwaar transport zoals vrachtwagens en scheepvaart. In deze sector is toepassing van duurzame energie in de vorm van bijvoorbeeld elektriciteit niet mogelijk. Dit heeft te maken met de afstand in relatie tot het verbruik. BioLNG is daardoor de beste vervanger voor fossiele brandstoffen zoals diesel. De bioLNG wordt beschikbaar gemaakt via de reguliere infrastructuur voor LNG, bij tankstations.
3Hoe wordt bioLNG geproduceerd?
In eerste instantie wordt uit het organisch materiaal door vergisting biogas gemaakt. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas. Groen gas wordt uiteindelijk gekoeld tot -162 ⁰C waardoor het gas vloeibaar wordt. Hiermee wordt het volume met een factor 600 gereduceerd. Dit maakt het mogelijk om bioLNG in te zetten als brandstof voor bijvoorbeeld vrachtwagens. Daarnaast is het veel minder gevaarlijk dan gewoon gas (vluchtig). Dit maakt dat het zeer geschikt is voor zwaar transport (vrachtwagens & scheepvaart).
4Wat voor restmateriaal wordt er gebruikt?
In Friesland worden uitsluitend plantaardige biogrondstoffen gebruikt. Dit zijn reststromen die niet in meer gebruikt kunnen worden in de voedsel- en/of diervoederproductie. Denk hierbij o.a. aan reststromen uit de akkerbouw, (glas-)tuinbouw en afgekeurde diervoeder producten. In Zeeland gebruiken we daarnaast dierlijke mest. SFP verwerkt in geen geval houtige reststromen.
5Waar komen deze organische reststromen vandaan?
Om het proces zo efficiënt en circulair mogelijk te laten verlopen, wordt alles zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Zo wordt onnodig transport voorkomen. SFP beschikt over een eigen, overdekte opslagcapaciteit.
6Hoe werkt vergisting?
In betonnen, gesloten tanks worden de organische reststromen bijeengebracht. Gemiddeld genomen verblijven de reststromen 60 dagen in deze tanks en gedurende deze periode zetten bacteriën de organische componenten om in methaan en CO2. Dit wordt biogas genoemd. Dit proces vindt zonder zuurstof (anaeroob) plaats. In de tanks worden de reststromen geroerd met behulp van mixers, zodat het vloeibaar is en de bacteriën de reststromen optimaal kunnen omzetten in energie.
7Mag je alles gebruiken om te vergisten?
Nee je mag niet alles zo maar gebruiken. Er is uitgebreide regelgeving over wat wel en niet gebruik mag worden om te fermenteren. Deze regels worden streng nageleefd zodat de continuïteit van de onderneming geborgd is.
8Gaat er huishoudelijk afval (GFT) in?
Huishoudelijk afval wordt niet gebruikt. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van wettelijk toegestane reststromen die geen bestemming meer hebben in de voeding- en of diervoederindustrie.
9Wat zijn de restproducten bij productie van bioLNG?
Bij de productie van bioLNG komt ook CO2 vrij. In feite is dit bioCO2. Dit wordt opgeslagen en gebruikt in bijvoorbeeld de glastuinbouw maar ook in de levensmiddelen industrie. Daarnaast blijft na vergisting digestaat over. Dit wordt verwerkt tot biologische bodemverbeteraar en vindt zijn toepassing in de agrarische sector als vervanger voor kunstmest.
10Worden er ook organische reststromen verbrand?
Nee, SFP produceert enkel biogas (als tussenproduct voor de productie van bioLNG) door vergisting van makkelijk verteerbare, organische reststromen. Dit is een natuurlijk proces. SFP gebruikt geen houtige (bio)massa maar alleen 100% niet-houtige organische reststromen.
11Wat is er zo milieuvriendelijk aan deze brandstof?
Het gebruik van bioLNG zorgt ervoor dat de CO2 uitstoot in het zware transport (vrachtvervoer over weg en water) met ca. 98% wordt verminderd in vergelijking stookolie en/of diesel. Daarnaast is de productie van bioLNG circulair, het betreft hernieuwbare energie waarmee een kringloop ontstaat.

Organische meststoffen

1Wat wordt bedoeld met organische meststoffen?
Organische meststof is een bodemverbeteraar, bestaand uit een waardevolle mineralen. De organische meststoffen worden gewonnen uit digestaat (het restproduct van de biogas productie).
2Hoe wordt de organische meststof geproduceerd?
Het restant van de biogas productie wordt digestaat genoemd en is een waardevolle kunstmestvervanger. Door het digestaat te scheiden in een dikke en dunne fractie, kun je hoogwaardige meststof produceren.
3Wat is de toepassing van organische meststoffen?
De meststof wordt ingezet als bodemverbeteraar in de agrarische sector. Daarmee vervangt deze meststof kunstmest én sluit daarmee ook de kringloop. Immers, de biogas productie is gebaseerd op reststromen uit dezelfde sector. De productie van kunstmest kost veel aardgas en daarmee zijn de organische meststoffen een duurzaam alternatief.

Omgeving & Risico's

1Hoe worden grondstoffen en eindproduct vervoerd?
Grondstoffen kunnen zowel via het water als met vrachtwagens worden aangevoerd. Het eindproduct (bioLNG) wordt opgeslagen en vervolgens met tankauto’s afgevoerd. Het digestaat, het eindproduct wat overblijft na vergisting, wordt opgewaardeerd tot een duurzame, plantaardige meststof. We verwachten ongeveer tot 300.000 ton plantaardige biomassa te kunnen fermenteren. Dit is vergelijkbaar met 150 binnenvaartschepen.
2Hoeveel vrachtverkeer rond de installatie, op welke tijden?
De openingstijden van de locatie zal alleen op werkdagen zijn van 06.00-20.00 uur. In het weekend is er wel sprake van productie maar zijn er nauwelijks tot geen vervoersbewegingen.
3Bestrating/beton op het terrein (i.v.m. lawaai)?
Alle terreinen zijn of worden geasfalteerd. Binnen worden de gebouwen voorzien van betonvloeren.
4Komen er schadelijke stoffen vrij bij het productieproces?
Het productieproces van biogas wordt uitgevoerd in zuurstofloze en afgesloten silo’s. De verwerkingshal, waarin de biomassa wordt gelost en opgeslagen, is voorzien van onderdruk. Alle ruimtes worden afgezogen en de lucht gaat via luchtwassers en een bio-bed naar buiten. Op deze wijze worden processen waar geur uit kan ontstaan, behandeld en zal er geen sprake zijn van geurhinder.
5Zorgt de installatie voor luchtvervuiling/schadelijke uitstoot?
Nee, er is geen uitstoot van schadelijke stoffen en gassen. Biogas bestaat uit methaan (CH4) en CO2. Het methaan wordt volledig omgezet tot Bio-LNG en de CO2 wordt volledig omgezet in vloeibare, ‘foodgrade’ CO2.
6Wat kan er fout gaan?
De installatie is ontworpen op basis van onze kennis, expertise en ervaring waarbij de mogelijke risico’s die er zouden kunnen zijn, geminimaliseerd zijn. In de installatie wordt veel redundantie en veiligheid ingebouwd en er zijn duidelijke instructies voor personeel en bezoekers. Daarnaast wordt voldaan aan alle vereiste wet- en regelgeving hieromtrent.
7Wat zijn de consequenties als het fout gaat (voor omgeving en milieu)?
Door de ingebouwde veiligheidschecks en bouw van de installatie zal een eventuele calamiteit weinig tot geen impact hebben voor de omgeving en het milieu.
8Is opslag van de brandstof gevaarlijk?
Bio-LNG is kleurloos, geurloos, niet brandbaar of giftig. De bio-LNG in de opslagtanks is inert en kan dus niet ontploffen en ook niet branden.
9Veroorzaken de vergisters stankoverlast?
De tanks, waarin het vergistingsproces plaatsvindt, zijn volledig afgesloten. De tanks zijn voorzien van een betonnen dak, waardoor kans op lekkage van geur uitgesloten is. De producten die we gebruiken worden allemaal in een afgesloten gebouw opgeslagen. De lucht die in het gebouw eventueel aanwezig is wordt continu afgezogen en wordt via een luchtwasser schoongemaakt. Hiermee worden nare luchtjes voorkomen. Op onze locatie in Zeeland werken we reeds op deze manier hetgeen de omgeving tot tevredenheid stemt.
10Kan er getankt worden (zoals bij LPG) / komt er ook een tankstation?
De bioLNG wordt gebunkerd in een LNG opslag tank/silo. De opslag silo zal een aantal malen per week worden ‘geleegd’ door de afnemer die het vervolgens naar een tanklocatie transporteert. Op onze locaties kan dus niet worden getankt.